Mere træ i byggeriet kan give store CO2 reduktioner

Er træ fremtiden i byggeriet? Vores bygninger står for op mod 40% af de samlede klimaudledninger. En meget stor del kommer fra de materialer vi bruger i byggeriet. Særligt beton og stål. Omvendt binder træ CO2 og er let at transportere og bearbejde. Men kan man bygge højhuse i træ?

Klimaudfordringerne er her stadig, selvom fokus de sidste mange uger har været på coronakrisen og nedlukningen af samfundet. Nu skal samfundet i gang igen. Flere økonomer, heriblandt de økonomiske vismænd, mener, at det vil være fornuftigt at se på, hvordan vi kan indtænke grønne løsninger i de hjælpepakker og investeringer, som stat og kommuner forventes at fortsætte med en rum tid endnu.

Et oplagt område er byggeriet, hvor mange gamle bygninger med fordel kan energirenoveres, så der spares på varmen og dermed CO2 udledningen. Danmark er allerede kommet langt ad den vej. Så det kunne også være en god idé at se mere på materialer og byggeprocesserne.

I dag er energiforbruget i nybyggerier så lavt, at energiforbruget og klimabelastningen fra byggematerialer oftest er større end fra driften af bygningen i hele dens levetid.

Derfor foreslår Klimarådet i deres store rapport fra begyndelsen af marts, at der bruges mere træ i byggeriet. Gevinsten er todelt: for det første kan det reducere mængden af CO2-intensive byggematerialer som beton og stål, og for det andet kan det binde træernes kulstof i bygninger.

Samlet set står byggeriet for op mod 40% af vores samlede udledninger af drivhusgasser og mere end halvdelen stammer fra byggeprocessen og fremstillingen af byggematerialer. Så der er noget at komme efter. Også selvom Aalborg Portland har udviklet en ny type beton, der er mere klimavenlig, som vi skrev om i artiklen Klimavenlig beton er et skridt på vejen.

Vores nabolande bruger meget mere træ

Omkring 70 % af klimabelastningen fra en ny bygning er relateret til materialerne og byggeprocessen. Det anslås, at træbyggeri kan nedbringe CO2-udslippet med 50 % i forhold til beton. Træ er således blandt de mest klimavenlige byggematerialer. Hertil kommer at beton er omkring fem gange tungere end træ, hvilket betyder flere udgifter til fundamenter og transport – og CO2 udledning.

Alligevel er andelen af træ i boligbyggeri antageligt faldet fra 12 procent til otte de seneste ti år. Eller sagt på en anden måde: Mens boligbyggeriet har haft en vækst på mere end 50 procent de senere år, er træbyggeriet stagneret. Det viser udregninger fra organisationen Træ i Byggeriet.

Mjøstårnet i Norge er verdens højeste træbygning. Foto: træ.dk

Anderledes er det i vores nabolande. I Norge og Sverige bygges der meget mere i træ – også i højden. Sidste år blev verdens højeste træbygning på 85,4 meter færdiggjort i Brumunddal i Norge. Den 18-etagers bygning indeholder lejligheder, hotel, kontorlokaler og restaurant. At det er muligt at bygge så højt i træ, skyldes primært ny teknologi, hvor man anvender såkaldt CLT træ – Cross Laminated Timber. Det er krydslaminerede træelementer limet sammen i flere vinkelrette lag. Resultatet er et produkt med stor stivhed og styrke, som kan sammenlignes med kvaliteten af beton.

Byggerier i CLT er præget af præfabrikation og derfor kan man gennemføre et montagearbejde hurtigt, som det var tilfældet, da man introducerede betonelementbyggeri i sin tid. Hvis byggeriet skal rives ned, er det tilsvarende hurtigt.

I Frankrig har man valgt at lovgive for at fremme træbyggeri. Al offentligt byggeri skal fra 2022 bestå af mindst 50 procent træ eller andre biobaserede materialer som hamp og strå. Og til OL i Paris i 2024 skal bygninger under otte etager bygges 100% af træ. Det sagde den franske minister for By og Beboelse, Julien Denormandie, til UNESCO eventet ’Living in the city of tomorrow’ den 5. februar i år.

Den franske stat planlægger desuden at bygge 100 boligområder i forstæderne efter loven om bæredygtige boliger.

Borgerforslag fra den grønne studenterbevægelse

Herhjemme har den grønne studenterbevægelse (DGSB) stillet et borgerforslag om at der indføres et loft over, hvor meget CO2 byggematerialer må udlede. Kravet skal sættes op hvert andet år så det i 2030 ender på 0 udledning. Desuden foreslår man at der udarbejdes vejledninger i træbyggeri.

DGSB skriver i begrundelsen for forslaget at: ’I Danmark regulerer vi bygningers energiforbrug i driftsfasen ved at stille krav til isolering af de enkelte bygningsdele. Disse krav er steget støt gennem de sidste 50 år, og har resulteret i, at vi har reduceret energiforbruget til en tiendedel! Vi ved altså at regulering af energiforbrug og CO2 udledning i driftsfase virker, og bør derfor stille lignende krav til udledningerne i de andre faser. Der er dog med den nuværende lovgivning intet loft over hvor meget pres branchen må lægge på klima, miljø og ressourcer ved sit forbrug af f.eks. byggematerialer.’

I Næstved er 3 boligblokke på 3-4 etager bygget af CLT træelementer. Foto: Træ information

DGSB peger på at forskningsresultater har vist, at det allerede med eksisterende materialer og teknologier er muligt at opnå en 77% reduktion af udledningen fra materialeforbrug ved at ændre byggematerialer til primært biobaserede byggematerialer som træ, frem for byggematerialer som beton og mineraluld.

Hertil kommer, at biologiske byggematerialer i deres vækstfase optager CO2 fra atmosfæren, som bliver i bygningen som et CO2-lager, og altså kan give bygningen et negativt CO2 aftryk, så længe den står. Læs hele borgerforslaget på Folketingets hjemmeside. Det er muligt at skrive under på forslaget frem til 20. august 2020.

Træbyggeri på vej

Der er dog tegn på at byggeri med mere træ er på vej. I København har kommunen stillet krav om bæredygtighed til et meget omdiskuteret byggeri på et tidligere fredet område af Amager Fælled. Det nye byggeri på i alt 219.000 m2 etageareal skal være en bæredygtig bydel, hvor boligerne i op til 6 etagers højde bygges i træ, certificeret efter de højeste standarder for bæredygtighed.

Rendering Henning Larsen Architects

Der er ikke tidligere i Danmark lavet træbyggerier i en skala, som man kommer til at se det ved Vejlandskvarteret, som det er blevet døbt. Den udskrevne arkitektkonkurrence blev i december 2019 vundet af Henning Larsen Architects. Byggeriet af kvarteret kan begynde, når lokalplanen for området er vedtaget, og der foreligger en godkendt byggesag.

Mangel på træ eksperter

I Danmark har vi været glade for at bygge i beton og tegl, blandt andet fordi vi har råmaterialerne til begge dele. Eksperter peger dog også på, at vi mangler viden om træbyggeri. Professor ved institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet Michael Havbro Faber påpeger i Altinget, at der mangler både forskning og ikke mindst uddannelse indenfor området. Han kan så gælde sig over, at det måske er ved at ændre sig. På DTU er kursus i trækonstruktioner tilbage på det ordinære skema efter fem års pause. Og det vælter ind med interesserede studerende. Over dobbelt så mange som forventet har meldt sig til kurset.

Træbyggeri i Sverige. Visualisering Arkitema Architects

Der er også opbakning fra boligministeren, der i et interview med Altinget i januar understregede, at vi skal bygge mere i træ hvis klimamålene skal nås.

’Byggeriet spiller en kæmpestor rolle i forhold til at nå vores klimamål. En del af det handler om materialerne, der bygges med, og som skal være mere klimavenlige’, sagde Boligminister Kaare Dybvad (S) blandt andet og fortsatte:

’Hvis du tager ud i brokvartererne i København, er konstruktionen i de gamle bygninger bygget i træ. Det stoppede man med på et tidspunkt, fordi man kunne spare en masse penge på at bruge beton. På den måde er træbyggeriet ved at vende tilbage til noget, der var engang. Jeg tror, træ kommer til at betyde meget for muligheden for at nedbringe CO2-udslippet i vores byggeri. Det er klart, vi skal bygge mere i træ.’

Denne uge:

Mere træ i byggeriet kan give store CO2 reduktioner

Er træ fremtiden i byggeriet? Vores bygninger står for op mod 40% af de samlede klimaudledninger. En meget stor del kommer fra de materialer vi bruger i byggeriet. Særligt beton og stål. Omvendt binder træ CO2 og er let at transportere og bearbejde. Men kan man bygge højhuse i træ?

Klimaudfordringerne er her stadig, selvom fokus de sidste mange uger har været på coronakrisen og nedlukningen af samfundet. Nu skal samfundet i gang igen. Flere økonomer, heriblandt de økonomiske vismænd, mener, at det vil være fornuftigt at se på, hvordan vi kan indtænke grønne løsninger i de hjælpepakker og investeringer, som stat og kommuner forventes at fortsætte med en rum tid endnu.

Et oplagt område er byggeriet, hvor mange gamle bygninger med fordel kan energirenoveres, så der spares på varmen og dermed CO2 udledningen. Danmark er allerede kommet langt ad den vej. Så det kunne også være en god idé at se mere på materialer og byggeprocesserne.

I dag er energiforbruget i nybyggerier så lavt, at energiforbruget og klimabelastningen fra byggematerialer oftest er større end fra driften af bygningen i hele dens levetid.

Derfor foreslår Klimarådet i deres store rapport fra begyndelsen af marts, at der bruges mere træ i byggeriet. Gevinsten er todelt: for det første kan det reducere mængden af CO2-intensive byggematerialer som beton og stål, og for det andet kan det binde træernes kulstof i bygninger.

Samlet set står byggeriet for op mod 40% af vores samlede udledninger af drivhusgasser og mere end halvdelen stammer fra byggeprocessen og fremstillingen af byggematerialer. Så der er noget at komme efter. Også selvom Aalborg Portland har udviklet en ny type beton, der er mere klimavenlig, som vi skrev om i artiklen Klimavenlig beton er et skridt på vejen.

Vores nabolande bruger meget mere træ

Omkring 70 % af klimabelastningen fra en ny bygning er relateret til materialerne og byggeprocessen. Det anslås, at træbyggeri kan nedbringe CO2-udslippet med 50 % i forhold til beton. Træ er således blandt de mest klimavenlige byggematerialer. Hertil kommer at beton er omkring fem gange tungere end træ, hvilket betyder flere udgifter til fundamenter og transport – og CO2 udledning.

Alligevel er andelen af træ i boligbyggeri antageligt faldet fra 12 procent til otte de seneste ti år. Eller sagt på en anden måde: Mens boligbyggeriet har haft en vækst på mere end 50 procent de senere år, er træbyggeriet stagneret. Det viser udregninger fra organisationen Træ i Byggeriet.

Mjøstårnet i Norge er verdens højeste træbygning. Foto: træ.dk

Anderledes er det i vores nabolande. I Norge og Sverige bygges der meget mere i træ – også i højden. Sidste år blev verdens højeste træbygning på 85,4 meter færdiggjort i Brumunddal i Norge. Den 18-etagers bygning indeholder lejligheder, hotel, kontorlokaler og restaurant. At det er muligt at bygge så højt i træ, skyldes primært ny teknologi, hvor man anvender såkaldt CLT træ – Cross Laminated Timber. Det er krydslaminerede træelementer limet sammen i flere vinkelrette lag. Resultatet er et produkt med stor stivhed og styrke, som kan sammenlignes med kvaliteten af beton.

Byggerier i CLT er præget af præfabrikation og derfor kan man gennemføre et montagearbejde hurtigt, som det var tilfældet, da man introducerede betonelementbyggeri i sin tid. Hvis byggeriet skal rives ned, er det tilsvarende hurtigt.

I Frankrig har man valgt at lovgive for at fremme træbyggeri. Al offentligt byggeri skal fra 2022 bestå af mindst 50 procent træ eller andre biobaserede materialer som hamp og strå. Og til OL i Paris i 2024 skal bygninger under otte etager bygges 100% af træ. Det sagde den franske minister for By og Beboelse, Julien Denormandie, til UNESCO eventet ’Living in the city of tomorrow’ den 5. februar i år.

Den franske stat planlægger desuden at bygge 100 boligområder i forstæderne efter loven om bæredygtige boliger.

Borgerforslag fra den grønne studenterbevægelse

Herhjemme har den grønne studenterbevægelse (DGSB) stillet et borgerforslag om at der indføres et loft over, hvor meget CO2 byggematerialer må udlede. Kravet skal sættes op hvert andet år så det i 2030 ender på 0 udledning. Desuden foreslår man at der udarbejdes vejledninger i træbyggeri.

DGSB skriver i begrundelsen for forslaget at: ’I Danmark regulerer vi bygningers energiforbrug i driftsfasen ved at stille krav til isolering af de enkelte bygningsdele. Disse krav er steget støt gennem de sidste 50 år, og har resulteret i, at vi har reduceret energiforbruget til en tiendedel! Vi ved altså at regulering af energiforbrug og CO2 udledning i driftsfase virker, og bør derfor stille lignende krav til udledningerne i de andre faser. Der er dog med den nuværende lovgivning intet loft over hvor meget pres branchen må lægge på klima, miljø og ressourcer ved sit forbrug af f.eks. byggematerialer.’

I Næstved er 3 boligblokke på 3-4 etager bygget af CLT træelementer. Foto: Træ information

DGSB peger på at forskningsresultater har vist, at det allerede med eksisterende materialer og teknologier er muligt at opnå en 77% reduktion af udledningen fra materialeforbrug ved at ændre byggematerialer til primært biobaserede byggematerialer som træ, frem for byggematerialer som beton og mineraluld.

Hertil kommer, at biologiske byggematerialer i deres vækstfase optager CO2 fra atmosfæren, som bliver i bygningen som et CO2-lager, og altså kan give bygningen et negativt CO2 aftryk, så længe den står. Læs hele borgerforslaget på Folketingets hjemmeside. Det er muligt at skrive under på forslaget frem til 20. august 2020.

Træbyggeri på vej

Der er dog tegn på at byggeri med mere træ er på vej. I København har kommunen stillet krav om bæredygtighed til et meget omdiskuteret byggeri på et tidligere fredet område af Amager Fælled. Det nye byggeri på i alt 219.000 m2 etageareal skal være en bæredygtig bydel, hvor boligerne i op til 6 etagers højde bygges i træ, certificeret efter de højeste standarder for bæredygtighed.

Rendering Henning Larsen Architects

Der er ikke tidligere i Danmark lavet træbyggerier i en skala, som man kommer til at se det ved Vejlandskvarteret, som det er blevet døbt. Den udskrevne arkitektkonkurrence blev i december 2019 vundet af Henning Larsen Architects. Byggeriet af kvarteret kan begynde, når lokalplanen for området er vedtaget, og der foreligger en godkendt byggesag.

Mangel på træ eksperter

I Danmark har vi været glade for at bygge i beton og tegl, blandt andet fordi vi har råmaterialerne til begge dele. Eksperter peger dog også på, at vi mangler viden om træbyggeri. Professor ved institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet Michael Havbro Faber påpeger i Altinget, at der mangler både forskning og ikke mindst uddannelse indenfor området. Han kan så gælde sig over, at det måske er ved at ændre sig. På DTU er kursus i trækonstruktioner tilbage på det ordinære skema efter fem års pause. Og det vælter ind med interesserede studerende. Over dobbelt så mange som forventet har meldt sig til kurset.

Træbyggeri i Sverige. Visualisering Arkitema Architects

Der er også opbakning fra boligministeren, der i et interview med Altinget i januar understregede, at vi skal bygge mere i træ hvis klimamålene skal nås.

’Byggeriet spiller en kæmpestor rolle i forhold til at nå vores klimamål. En del af det handler om materialerne, der bygges med, og som skal være mere klimavenlige’, sagde Boligminister Kaare Dybvad (S) blandt andet og fortsatte:

’Hvis du tager ud i brokvartererne i København, er konstruktionen i de gamle bygninger bygget i træ. Det stoppede man med på et tidspunkt, fordi man kunne spare en masse penge på at bruge beton. På den måde er træbyggeriet ved at vende tilbage til noget, der var engang. Jeg tror, træ kommer til at betyde meget for muligheden for at nedbringe CO2-udslippet i vores byggeri. Det er klart, vi skal bygge mere i træ.’

Log ind

Opret kundekonto

Dine personlige data vil blive anvendt til at understøtte din brugeroplevelse,, til at administrere adgang til din konto, og til andre formål, som er beskrevet i vores persondatapolitik.

Ja tak, jeg vil gerne have et gratis prøveabonnement og adgang til alle artikler

Enkelt abonnementGruppeabonnementGavekort